Regulamin sprzedaży premiowej

 

§ 1

Definicje

 1. Sprzedaż premiowa - w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza akcję promocyjną organizowaną i prowadzoną na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
 2. Organizator - Martes Sport Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Malowany Dworek nr 115, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077249, o kapitale zakładowym wynoszącym 33.500.000,00 zł, NIP: 5471791682, REGON: 070904684. Organizator działa na zlecenie i rzecz Fundatora.
 3. Fundator - Amer Sports Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów nr 2, 31-462 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000233011, o kapitale zakładowym wynoszącym 50.000,00 złotych, NIP: 526-285-53-43. Wydającym nagrody w Sprzedaży premiowej jest Fundator.
 4. Towar – obuwie marki SALOMON, oferowane do sprzedaży w Sklepie.
 5. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu Towaru w Sklepie, która zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia oraz spełniła wszystkie warunki w nim określone.
 6. Sklep – wybrany sklep stacjonarny sieci Martes Sport znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzący sprzedaż detaliczną Towarów, a także sklep internetowy, prowadzony pod adresem: www.sklepmartes.pl. Lista Sklepów stacjonarnych objętych Sprzedażą premiową znajduje się w Załączniku nr 1.
 7. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem: www.sklepmartes.pl.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin Sprzedaży premiowej”) określa: warunki uczestnictwa w Sprzedaży premiowej, czas trwania Sprzedaży Premiowej, sposób informowania o Sprzedaży Premiowej i jej warunkach, a także sposób składania reklamacji związanych ze Sprzedażą Premiową.
 2. Sprzedaż premiowa prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Sklepach w okresie od dnia 2 października 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. (decyduje data i godzina zakupu) lub do wyczerpania puli Voucherów i ma na celu zwiększenie sprzedaży Towarów Fundatora.
 3. W Sprzedaży premiowej nie mogą uczestniczyć osoby będące pracownikami Organizatora lub Fundatora, a także członkowie rodzin tych pracowników. Za członków rodziny uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Sprzedaż premiowa nie łączy się z innymi promocjami ogłaszanymi przez Organizatora lub Fundatora.

 

§ 3

Zasady uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej

 1. Pod warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza, stanowiącego Załącznik nr 2, Uczestnik dokonujący zakupu Towaru w Sklepie, otrzyma voucher uprawniający do uzyskania rabatu w wysokości 100,00 zł, do wykorzystania przy zakupie drugiej pary Towaru, którego jednostkowa cena detaliczna wynosi nie mniej niż 100,00 zł (dalej „Voucher”).
 2. Przez prawidłowo wypełniony formularz należy rozumieć formularz wypełniony i podpisany w sposób czytelny, z zaznaczonymi wszystkimi wolnymi polami. Voucher zostanie wydany Uczestnikowi po otrzymaniu przez Organizatora prawidłowo wypełnionego formularza.
 3. Vouchery będą wydawane za każdy zakupiony Towar z wyłączeniem Towaru zakupionego rabatem, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 4. Ilość Voucherów biorących udział w Sprzedaży Premiowej jest ograniczona.
 5. Voucher za zakupy w sklepie internetowym ma postać elektroniczną i stanowi odpowiedni kod zniżkowy.
 6. Vouchery wydane w sklepach stacjonarnych można wykorzystać wyłącznie dokonując kolejnych zakupów w sklepach stacjonarnych, natomiast Vouchery wydane przez sklep internetowy – wyłącznie przy kolejnych zakupach w sklepie internetowym.
 7. Uzyskany Voucher można wykorzystać tylko jeden raz do dnia 30 listopada 2017 r. W przypadku zakupu Towaru o cenie przekraczającej wartość Vouchera, kwota ceny przekraczająca wartość Vouchera musi zostać dopłacona przez Uczestnika.  
 8. W przypadku zakupu większej ilości sztuk Towaru przy wykorzystaniu Vouchera, jego wartość zostanie rozłożona proporcjonalnie na ilość zakupionego Towaru. Tak rozłożona wartość Vouchera będzie zaokrąglana w dół do pełnego grosza.
 9. Wartość Voucherów jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307).
 10. Sprzedaż premiowa skierowana jest do konsumentów, jednakże w przypadku wzięcia udziału w Sprzedaży Premiowej przez Uczestników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą wartość świadczenia stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
 11. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany Voucherów na ich ekwiwalent pieniężny lub na jakiekolwiek inne świadczenie.

 

§ 4

Reklamacje

 1.  Wszelkie reklamacje związane ze Sprzedażą powinny być przesyłane pocztą na adres Organizatora.
 2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
 3. W przypadku zwrotu Towaru, zakupionego przy wykorzystaniu Vouchera Uczestnikowi zwracana będzie cena Towaru po uwzględnieniu rabatu wynikającego z wykorzystania Vouchera. Rabat wynikający z wykorzystania Vouchera nie podlega w takim przypadku zwrotowi, ani nie jest możliwe jego ponowne wykorzystanie. Powyższe stosuje się również w przypadku proporcjonalnego rozłożenia rabatu zgodnie z § 3 ust. 8.
 4. Towar zakupiony w sklepie stacjonarnym na warunkach Sprzedaży Premiowej (a więc zarówno Towar uprawniający do otrzymania Vouchera, jak i Towar zakupiony przy wykorzystaniu Vouchera) nie podlega wymianie na inny na podstawie Regulaminu zwrotów, wymian oraz reklamacji towarów zakupionych w sklepach sieci Martes Sport.

 

§ 5

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundator oraz Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez administratora danych osobowych oraz Organizatora przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Sprzedaży Premiowej oraz marketingu towarów i usług.
 3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie wyłącznie dane osobowe wyraźnie wskazane w formularzu. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, jednakże konieczna do wzięcia udziału w Sprzedaży premiowej. Uczestnik podpisując zgłoszenie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie wskazanym w formularzu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 4. Za odrębną zgodą Uczestnika wyrażoną w formularzu Organizatorowi i Fundatorowi przysługiwać będzie prawo do przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody na o której mowa w zdaniu poprzednim jest dobrowolna, jednakże konieczna do wzięcia udziału w Sprzedaży premiowej.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich edycji lub poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu, co do ich wykorzystywania

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Pełna treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna w Sklepach stacjonarnych oraz na Stronie internetowej https://www.sklepmartes.pl/content/53-akcja-salomon
 2. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza może nastąpić w sklepie stacjonarnym lub poprzez wysłanie pocztą na adres Organizatora, podany na wstępie niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Wzięcie udziału w Sprzedaży premiowej oznacza wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o ile nie naruszy do praw nabytych przez Uczestników.
 6. Organizator rozstrzyga wszystkie kwestie sporne nie objęte niniejszym regulaminem.